ACSTRE CIO 2007
Фамилия "АКСТЪР 2007"

Акцентът е върху качеството на обслужване и обучението на персонала

Изборът на една от няколкото предлагани на пазара програми не е проста задача. ИТ специалистите трябва да сравняват и оценяват програмите по различни критерии – функционалност, стабилна работа, начална цена, качество на обслужване, цена за поддръжка и т.н. Когато, обаче, трябва да се избере фамилия от 18 програми, обменящи помежду си важни за администрацията данни, когато голяма част от тези програми се използват успешно в 130 администрации, когато е добре известно, че системите се внедряват бързо и лесно на поносима цена, изборът на ИТ специалистите се свежда до установяване на контакт със Софтуерната група АКСТЪР и уточняване на графика за внедряване.

КАКВО Е НОВОТО ЗА ФАМИЛИЯТА “АКСТЪР 2007”

Голяма част от усилията през тази година ще бъде насочена върху качеството на извънгаранционното обслужване и провеждане на продължаващо обучение на администрацията в пълните възможности на програмите. Новите членове на фамилията са АКСТЪР СИНХРОН и АКСТЪР ТЕМИДА.

АКСТЪР СИНХРОН позволява автоматично да се изтеглят всички по-нови версии на програмите и да се опрости работата на ИТ специалиста по тяхната актуализация. АКСТЪР ТЕМИДА е програма, подпомагаща работата на юридическия отдел в общината. Всички програми, изграждащи общинската информационна система са актуализирани в съответствие с измененията в нормативната уредба, а документацията им е разширена и осъвременена.

АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ИМОТИ има за цел да изгражда и поддържа регистър на всички общински имоти, да съхранява и подпомага създаването на досиета, актове и др.

АКСТЪР-НАЕМИ и АКСТЪР-КАСА автоматизират на процесите по  регистрирането на договорите за наеми, концесия и аренда и обслужват приходната каса на общината.

АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВИЯ обслужва процеса по издаване на уведомления и разрешителни, както и категоризацията на търговските обекти.

 АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ и АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ поддържат съответните регистри и обменят автоматизирано данни с останалите програми.

АКСТЪР-ОФИС е система за управление на документооборота управление на административните процеси и управление на качеството.

АКСТЪР-PKI и АКСТЪР ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС осигуряват просто и евтино решение за използването на ведомствен електронен подпис от всеки служител на общинската администрация.

АКСТЪР-КАДАСТЪР е система за кадастър и регистрация на недвижимата собственост, предназначена за отделите “УТ”, “ТСУ”  и  “Архитектура”.

АКСТЪР-ВиК и АКСТЪР-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ са системи за  създаване и поддържане на ведомствени планове на инженерната инфраструктура- част “ВиК и част “Улично осветление”. Най-атрактивни за ръководствата на общините в момента са подсистемите, предоставящи WEB информационни и WEB административни услуги: 

АКСТЪР WEB ОФИС е подсистема позволяваща кметства да бъдат интегрирани с общинската информационна система посредством стандартна Интернет връзка. Така гражданите могат да поискват и получават всички видове услуги без да напускат кметството. 

АКСТЪР-WEB-СЪРВЪР 2.0 е типов информационен WEB портал. Съдържа информация за общината и услугите, които тя предоставя на гражданите.  Порталът позволява служителите ежедневно да го актуализират и променят, без да е необходимо да са WEB дизайнери и програмисти.

АКСТЪР-КОМУНИКАТОР осигурява автоматичен обмен на документи с документооборотните системи на  други администрации. Това е софтуерът, реализиращ Националната документоборотна инфраструктура.

АКСТЪР-WEB УСЛУГИ осигурява възможност за завеждане на молби за услуги от отдалечени офиси или от дома чрез използване на WEB технологии. Към момента се предлагат 50 WEB услуги за общини и 30 за областни администрации. Повече подробности за системите и технологиите АКСТЪР могат да се намерят в