АКСТЪР Местни данъци и такси
АКСТЪР Местни данъци и такси
 

Системата АКСТЪР Местни данъци и такси е интегрирана в съществуващия сега софтуер за общинска администрация и осигурява обмен на необходимите данни с други програмни системи като например:

 • АКСТЪР Офис – при регистриране на документ в АКСТЪР Офис се засича, дали кореспондентът дължи местни данъци и такси;
 • ГРАО - автоматично обновяване на лицата от локална база данни;
 • Easypay – чрез осъществената интеграция, гражданите на общината, която си закупи АКСТЪР МДТ, имат възможност да заплатят задълженията си във всеки един от 2415-те офиса на „Easypay”. Поддържат се всички видове задължения и лихви в реално време. След извършване на плащането, то автоматично се разнася в системата АКСТЪР МДТ;
 • Български пощи - чрез осъществената интеграция, гражданите на общината, която си закупи АКСТЪР МДТ, имат възможност да заплатят задълженията си във всяка пощенска станция. Поддържат се всички видове задължения и лихви в реално време. След извършване на плащането, то автоматично се разнася в системата АКСТЪР МДТ;
 • КАТ – поддържа се обмен на данните за новорегистрираните МПС-та и ППС-та. Мигновено импортиране в базата данни с последващо генериране на съотвените декларации и автоматично начисляване и отчисляване на задълженията;
 • Министерство на финансите – покрити са всички изисквания за първоначално и ежедневно предоставяне на данни към структурите на Министерството на финансите;
 • Социални служби - осъществен е обмен на данни със социалните служби;
 • Агенция по вписвания.
 
Възможности
 • Поддържане на регистри на основни обекти, подлежащи на данъчно облагане и всички документи свързани с тях. Декларации:
  • по чл.14 за недвижима собственост на частни лица;
  • по чл.17 за недвижима собственост на юридически лица;
  • за определяне на ТБО;
  • за земеделски земи;
  • за право на строеж;
  • по чл. 54 за МПС;
  • по чл. 54 за ППС без МПС;
  • по чл. 54 за въздухоплавателни превозни средства;
  • по чл. 54 за плавателни превозни средства;
  • по чл. 61 за извършвана патентна дейност;
  • по чл. 61р за извършване на туристическа дейност;
  • по чл. 61х за извършване на таксиметров превоз на пътници;
  • по чл. 32 за наследства;
  • по чл. 49 за ппрехвърляния и дарения;
  • за притежавано куче;        
  • административни актове и наказателни постановления;
  • покани за доброволни плащания;
  • други.                              
 • Предоставяне на еднотипен интерфейс за работа с различните регистри;
 • Генериране и осчетоводяване на задълженията;
 • Цялостна настройка на коефициентите, използвани при изчисление на задълженията;
 • Ограничаване на действията на различните потребители в зависимост от техните отговорности;
 • Поддържане на пълна история на работата със системата;
 • Отдалечен достъп, позволяващ пълноценна работа с всички възможности на системата за изнесените работни места (напр. кметства);
 • Интернет справки и възможност за подаване на декларации от гражданите;
 • Експорт на данните към НАП;
 • Миграция на данните от съществуващите сега системи.