ACSTRE CIO 2018
Електронен документооборот – чудесно! Какво следва?

Доц. д-р инж. мат. Моско Аладжем,
Софтуерна група „АКСТЪР”
Технически университет - София

През изминалата година ДАУЕ на- прави важна и мъдра крачка – подкре-
пи електронния документооборот.Към момента повече от 150 администрации имат възможността да си обменят електронни документи помежду си. Това не стана без помощта на самите администрации, които имат много точно чувство за „полезността” или за „безполезността” на всеки предложен „от горе” ИКТ проект. Това стана и със сaмooтвержената работа на млади и компетентни специалисти от ДАЕУ. На практика, с решението за реализация на електронен обмен на документи /ЕОД/, ДАЕУ реализира оперативна и семантична съвместимост на всички съвременни български документооборотни системи. Само въпрос на технологично време е всички администрации да се включат в обмена на документи. Това, обаче, не е достатъчно, защото администрациите не си пишат „просто така”. Те не си разменят документи по електронен път „за удоволствие” или за да отчитат дейност. Администрациите са създадени за да извършват услуги, а голяма част от тях са свързани с подаването на заявления, съдържащи слабо структурирана информация (заявление за административна услуга и приложения към него). В резултат много често се създавант документи със същата структура. Към момента повече от 80% от административните услуги се отнасят към тази категория. Въвеждането на решение, което да позволи да се заявяват и да получават по електронен път административни услуги, днес и сега, без да се чака регистрите "да започнат да си говорят  говорят“ е важна и актуална задача, която може да бъде решена чрез три прости за изпълнение и ефективни стъпки:

Първата стъпка е осигуряване на възможност между администрациите да се обменят не само документи, а и заявления за услуги. За целта всяка администрация трябва да обяви списък от услугите, които е готова да предоставя по електронен път. Това ще позволи останалите администрации да се обръщат към нея и да заявяват обявените услуги през средата ЕОД. Тънкостта е в това, че в момента на регистриране на заявлението за услуга подателят има информация за:

  • Наименование на услугата
  • Срок за изпълнение
  • Цена /начин на формиране/
  • Детайлно описание на необходимите придружаващи документи

Тази информация се получава чрез „деловодната система”, която я извлича от „Каталог за реално предоставяните електронни услуги”.

Втората стъпка е въвеждане на технология за регистрация на дължимите суми за заявените електронни услуги. Става дума за малка и проста като реализация централизирана система, чието внедряване ще направи сегашните усилия на администрациите много по - полезни за обществото.

Третата стъпка включва възможността списъкът на организациите, които си разменят електронни документи, да се разшири до всички желаещи юридически субекти.Това е сравнително проста задача, която изисква добавяне на типа на субекта предоставящ електронни услуги или обменящ документи. Тази стъпка е необходима за да се осигури възможност на партньорство между администрацията и бизнеса.

И трите стъпки не са свързани с особени усилия за отделните администрации. И трите стъпки не изискват особени средства,  което означава, че ще могат да се проведат без проблемни обществени поръчки и без заиграване с една или друга фирма.

Едновременното решение на трите задачи ще позволи реализирането на действена технология за предоставяне на комплексните административни услуги.