ACSTRE CIO 2008
ФАМИЛИЯ “АКСТЪР 2008”

Общинските и областните администрации са важен бенефициент по оперативната програма “Административен капацитет”. По тази причина през 2008 г. Софтуерната група (СГ) АКСТЪР предлага типови проекти, които подпомагат работата на администрацията, повишават качеството на предоставяните услуги и намаляват текущите разходи. Идеята е екип от общинската или областната администрация съвместно със специалисти от СГ АКСТЪР да разработи проект, с който да се кандидатства по тази оперативна програма.

По-важните  типови проекти са:

“Равен достъп до административни услуги” е проект, който позволява еднакво лесно, от всяко кметство, от общински или областен център, да се подава и получава административна услуга.

“Комплексни административни услуги” е проект, реализиращ на практика основната идея на Закона за електронното управление. Гражданинът от съответната област вече няма да бъде длъжен да обикаля администрациите и да събира документи за да получи административна услуга.

  “ГИС на общинска администрация” е проект, който позволява на общинските администрации да създадат и поддържат пространствено реферирани бази от данни за важни общински обекти.

  “ГИС на областна администрация” е проект, който позволява на областните администрации да създават и поддържат пространствено реферирани бази от данни за важни обекти на областно ниво.

  “Софтуер на омбудсмана” е проект, който позволява на екипа на омбудсмана да се снабди с висококачествен софтуер за ежедневната си работа.

  “Софтуер на общинския съвет” е проект, който осигурява на всеки общински съветник компютър за периода на избора му и му дава възможност активно и компетентно да  участва в работата на общинския съвет. Компютърното обучение на общинските съветници е важна стъпка към доброто управление на общината.

 

  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ и ТАКСИ” е проект, който позволява процесът по събиране на местните данъци и такси да се интегрира с “BACK” ОФИСА общинската администрация.

Освен посочените по-горе проекти, голяма част от усилията  на СГ АКСТЪР през тази година ще бъде насочена върху повишаване на качеството на извънгаранционното обслужване и провеждане на продължаващо обучение на администрацията. На служителите в повече от 130 администрации ще бъдат предложени опресняващи обучения, свързани с оперативните програми и продуктите на Софтуерната група АКСТЪР.

Всички компютърни програми от ФАМИЛИЯТА АКСТЪР, ще бъдат периодично актуализирани в съответствие с измененията в нормативната уредба, а документацията им е разширена и осъвременена. Нещо повече, те ще бъдат интегрирани с Националните информационни системи по правилата за оперативна съвместимост в съответствие със Закона за електронния документ. Най- атрактивни за администрацията са следните програмни системи:

  АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ИМОТИ има за цел да изгражда и поддържа регистър на всички общински имоти, да съхранява и подпомага създаването на досиета, актове и др.

  АКСТЪР-НАЕМИ и АКСТЪР-КАСА автоматизират процесите по  регистрирането на договорите за наеми, концесия и аренда и обслужват приходната каса на общината.

  АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВИЯ обслужва процеса по издаване на уведомления и разрешителни, както и категоризацията на търговските обекти. 

  АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ и АКСТЪР-НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ поддържат съответните регистри и обменят автоматизирано данни с останалите програми.

  АКСТЪР - ОФИС е система за управление на документооборота, управление на административните процеси и управление на качеството.  

  АКСТЪР-PKI  и АКСТЪР ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС  осигуряват просто и евтино решение за използването на ведомствен електронен подпис от всеки служител на общинската администрация.

  АКСТЪР-КАДАСТЪР е система за кадастър и регистрация на недвижимата собственост, предназначена за отделите “УТ”, “ТСУ”  и  “Архитектура”.

  АКСТЪР-ВиК и АКСТЪР-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ са системи за  създаване и поддържане на ведомствени планове на инженерната инфраструктура- част “ВиК и част “Улично осветление”.

  АКСТЪР-WEB-СЪРВЪР 2.0 е типов информационен WEB портал. Съдържа информация за общината и услугите, които тя предоставя на гражданите.  Порталът позволява служителите ежедневно да го актуализират и променят, без да е необходимо да са WEB дизайнери и програмисти.

  АКСТЪР-КОМУНИКАТОР осигурява автоматичен обмен на документи с документооборотните системи на  други администрации.

  АКСТЪР-WEB УСЛУГИ осигурява възможност за завеждане на молби за услуги от отдалечени офиси или от дома чрез използване на WEB технологии. Към момента се предлагат 50 WEB услуги за общини и 30 за областни администрации.

  АКСТЪР СИНХРОН позволява автоматично да се изтеглят всички по-нови версии на програмите и да се опрости работата на ИТ специалиста по тяхната актуализация.

  АКСТЪР ТЕМИДА е програма, подпомагаща работата на юридическия отдел в общината.

  АКСТЪР ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ осигурява воденето на регистър на нуждаещите се от общински жилища и подпомага тяхното класирането