АКСТЪР Мейл сендер

АКСТЪР MAIL SENDER е специализиран модул към системата АКСТЪР КАСА, който дава възможност на служителите в администрацията да изпращат фактури и/или служебни съобщения по e-mail.

С негова помощ може да се постигне както едновременно изпращане на всички генерирани фактури, така също и изпращане на всяка фактура поотделно.

АКСТЪР MAIL SENDER дава възможност за реализиране на справки относно кой потребител, по кое време и на кого е изпратил фактури. Освен това може да се зададе времеви интервал, през който да се извършва проверка за подготвени за изпращане писма и ако има такива да ги изпраща автоматично при предварително конфигурирани кореспонденти-получатели.