ACSTRE CIO 2016
АКСТЪР санкционна дейност 

Система за управление  на санкционната дейност 

Симона Кескинова, Виктор Главев, Петър Спасковски

Голяма част от администрациите извършват определена контролна и санкционна дейност, състояща се най-често в:

 • Установяване на административно нарушение;
 • Наказване с глоба или фиш;
 • Съставяне на акт за административно нарушение; 
 • Издаване на наказателно постановление и др.

 

Процесът по извършване на санкционните дейности е свързан със съставяне на документи в точно определен формат и със стриктно попълнени атрибути. Освен това този процес е обвързан с точно определени срокове.

Всичко това изисква от служителите, които се занимават със санкционна дейност, да изпълняват множество рутинни операции, както и да контролират множество срокове за всеки отделен случай.

Системата „АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ“ е изградена на основата на натрупания в продължение на повече от 15 години опит на Софтуерна група АКСТЪР в областта на създаване на системи за управление на административната дейност. Основната є задача е да автоматизира дейностите, свързани със санкционната дейност като:

 1. Рутинният труд по съставяне на необходимите документи и точното попълване на всички техни атрибути. 
 2. Стриктно следене на сроковете и изпълнението на задачите на отделните служители по всеки конкретен случай.
 3. Възможност за извършване на множество справки, даващи ясна картина на дейността в определени периоди от време.
 4. Осигуряване на пълна проследимост на всеки конкретен случай – от установяване на нарушението до неговото приключване.

АКСТЪР санкционна дейност притежава сервизно ориентирана архитектура (SOA), която позволява интегрирането є с останалите програмни продукти, показани на фигурата. Основната функционалност, осигурявана от АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ, обхваща:

 1.  Регистрация на констативни протоколи с всички необходими атрибути (данни). 
 2. Регистрация на предписания. 
 3. Регистрация на актове за административни нарушения.
 4. Възлагане на задачи на определени служители по изпълнение на предвидените в закона процедури. 
 5. Контрол на сроковете, предвидени в съответната нормативна уредба. 
 6. Справки за състоянието на санкционна дейност. 
 7. Предоставяне на УЕБ услуги на клиенти за заплащане на глобите по нарушениятаи др.

Ранни версии на Системата за санкционна дейност са внедрени в Столичен инспекторат, редица райони в София, АДФИ, множество общини и др.

_________________

Авторите Виктор Главев и Петър Спасковски са докторанти в Технически университет, а Симона Кескинова е студентка 4-ти курс специалност „Приложна математика” в ТУ