ACSTRE CW 2008

Всеки  опитен  ръководител  познава  критични ситуации,  при които вчера е трябвало да бъде изпратена сложна и време отнемаща справка, а по нея дори не е започвано да се  работи. Още по-неприятно е, когато жалбата или входното писмо на гражданин  „изчезне”, преди да му бъде отговорено. В тези случаи се сещаме за необходимостта да се автоматизира  
документооборота и  да се управляват административните процеси – истина, която  вече е безспорна и  се регламентира от Закона за електронното управление. Решението на всички тези проблеми е просто – трябва да се внедри системата АКСТЪР ОФИС, чиято основна задача е да автоматизира всички дейности, свързани с документооборота и  контрола по изпълнението на задачите.

Създадена от академичен колектив, на основата на съвременни технологии,  АКСТЪР ОФИС осигурява успешно решение за малка фирма или администрация, състояща се от 20-50 души. Не по малко успешно е внедряването на системата АКСТЪР ОФИС в организации, имащи холдингова структура, включваща няколко отделни предприятия, всяко от които може да има отделни офиси в различни точки на страната.

АКСТЪР ОФИС е внедрена в повече от 130  малки  и големи администрации. Клиенти на системата  са Столична община със седемнадесет софийски района, общините Пловдив и Бургас, деветдесет по-малки общини,  десет областни администрации, две министерства и няколко агенции, множество частни фирми с проста и корпоративна  структура:  ЧЕЗ,  МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК”, АКБ  ФОРЕСТ,  ТИВАМЕКС,  и  др.  Много  са  факторите,  които  определят  широкото  разпространение  и  успеха  на системата:
 

 Бързо и лесно овладяване на системата, позволяващо целият колектив само за няколко дни да бъде обучен и да започнеда работи с нея.

 Мащабируемост на архитектурата, покриваща изискванията на различни по големина предприятия.

 Стабилност при експлоатация и големи натоварвания.

 Наличие на интерфейс за обмен на данни с други системи(ЕСГРАОН. ЕСОД и др.)

 Възможност за преминаване към без хартиени технологии

 Покриване на изискванията на ЗЕУ и свързаните с него наредби.

 Вградена поддръжка на електронен подписза всеки служител.

 Възможност за WEB достъп и интеграцияс модул, предоставящ WEB административниуслуги.

 Централизирано обновяване на версиите,гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

 

 

 

АКСТЪР ОФИС е полезен и нужен, както за служителя, така и за неговия ръководител. На служителите система осигурява възможност за ясно, точно и ритмично получаване на задачи те. Когато няколко служителя работят по една задача много лесно може да се определи кой е „изял” времето на останалите и чии преписки са пресрочени. За добрия служител АКСТЪР ОФИС е незаменим помощник в ежедневната работа.

Особено ценен е АКСТЪР ОФИС за ръководителя. Той получава възможност, в удобно за него време, да възлага задачите на своите служители, да контролира тяхното изпълнение и да прави различни типове справки и анализи.Най привлекателната възможност е, че ръководителят има достъп до всяка преписка и до всеки документ, при това без да се нуждае от служител „посредник”. Работата на ръководителя става по-спокойна и по- ефективна с помощта на АКСТЪР ОФИС. Системата дава множество възможности както за прецизно определяне на изпълнението на задачите, така и за глобален анализ на дейността. След внедряването на системата АКСТЪР ОФИС намаляват закъсненията и критичните ситуации и като резултат намаляват инфарктите и инсултите сред служителите и ръководителите. Намаляват и разводите. Няма нито един инфаркт на ръководител след внедряването на системата АКСТЪР ОФИС.