За нас
За нас
 • Цели
 • Да обучава елитни студенти и докторанти в областта на съвременните информационни технологии
 • Да създава реални програмни продукти за нуждите на българската администрация.

Научно-изследователската лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи е създадена в рамките на Факултета по приложна математика и информатика на Технически Университет - София.

Лабораторията е добре известна в България с фамилията от тридесет различни програмни продукти АКСТЪР, чиято цел е да автоматизира дейността на различни видове администрации. Стартирайки от академичен проект за универсална ГИС през 1987 г., днес системите АКСТЪР са инсталирани на повече от 3000 работни места. Лабораторията е по-известна като „Софтуерна група АКСТЪР" (СГ АКСТЪР).

Ръководител на групата от основаването ѝ до днес е доц. д-р Моско Аладжем

Системите АКСТЪР са инсталирани и успешно работят в повече от 300 администрации, в това число общински и областни администрации, министерства и агенции. Сред големите клиенти на Софтуерна група АКСТЪР са Столична община с 24 районни администрации, ЧЕЗ с нейни поделения, Trace Group Hold и др.

 
 

Към момента портфолиото на Софтуерна група АКСТЪР съдържа повече от 30 програмни системи, автоматизиращи дейностите на администрациите в областта на :

 • е-управление
 • е-администрация
 • е-кадастър
 • е-сигурност

На практика „Софтуерна група АКСТЪР” произвежда елитни специалисти, които всеки ден решават реалните софтуерни проблеми на българската администрация.

Един студент може да започне да работи в Лабораторията при условие, че е взел изпита си по информатика с отличие и показал висок успех в останалите предмети. Работното време в Лабораторията е плаващо и се съчетава с графика на основния учебен процес.

В началото студентите разучават създадените програми продукти, след което се включват в разработката на нови продукти. Работейки в Лабораторията те трупат реален и полезен опит.

Много от израстналите в Лабораторията специалисти днес заемат водещи позиции във фирми като Microsoft, HP, VMware и др.

 
Направления на софтуера
 • Оригинално програмно осигуряване за нуждите на администрацията, компютърната графика, географските информационни системи и информационни системи за земята.
 • Интегрирани приложения на базата на съществуващи продукти и разработени в лабораторията модули и компоненти за най-оптимално решаване на поставени от клиенти специфични задачи.
 • Внедряване и съпровождане на програмното осигуряване.
 • Обучение по информатика, компютърна графика, бази от данни и геоинформационни системи.
 
Процедури за осигуряване на качество

Основната цел е непрекъснато подобряване на дейността на Дружеството и задоволяване потребностите на клиентите – провеждане на научни изследвания в рамките на научната стратегия на Технически университет – София и научната политика на Академичното ръководство.

Системата за управление на качеството има следните основни принципи, залегнали в политиката по качеството:

 • Ориентиране към клиента - съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
 • Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството;
 • Съпричастност на хората - ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на Дружеството са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на Дружеството;
 • Процесен и системен подход - създаваните от Дружеството продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
 • Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;
 • Фактологичен подход при изработване на решения - системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
 • Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, Дружеството избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

Чрез постигане на основната цел - непрекъснато подобряване на качеството в дейността на Дружеството и задоволяване изискванията на клиентите - ние гарантираме постигането и на допълнителните цели, които сме си поставили:

 • непрекъснато развитие и подобряване на СУК;
 • увеличаване на обема на извършените научни изследвания и разработки;
 • повишаване на качеството на изследванията и реализираните резултати;
 • разработване и внедряване на нови продукти и усъвършенстване на вече създадени;
 • систематично намаляване на обема на несъответстващия продукт;
 • създаване на интелектуална собственост и пазарни продукти на Дружеството.
 • удовлетворяване на изискванията на клиентите по отношение на качеството;
 • създаване на условия за развитие на сътрудниците.

Организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015