Акстър Мобилни Услуги (Акстър МобиУс)
Акстър Мобилни Услуги (Акстър МобиУс)

Системата  АКСТЪР МобиУс© е нов и иновативен продукт, който позволява на всеки гражданин или фирма, само с няколко кликвания, да заяви административната услуга като използва мобилно приложение на своя смартфон или web браузър на своя компютър. Направената заявка за електронна административна услуга се подава директно към документооборотната система на общината за регистрация и последваща обработка.


АКСТЪР МобиУс© дава на гражданите следните възможности:

 1. Идентификация на потребителите с помощта на един от поддържаните методи:
  • Облачен КЕП на "ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС" АД https://www.evrotrust.com/;
  • Облачен КЕП на „БОРИКА“ АД https://www.b-trust.bg/eID/;
  • При заявка за определени, посочени от общинската администрация е-услуги може да се използва ПИК на НАП;
  • е-Автентикация в.2 на МЕУ;
  • Бъдещата система за електронна идентификация, възложена от държавата на ИО в началото на лятото на 2022 г. ще бъде интегрирана при обявяване на завършването ѝ.
 2. Заявяване и получаване по електронен път на 80+ административни услуги. За целта потребителите имат на разположение:
  • специално мобилно приложение или
  • web интерфейс.
 3. Ако е необходимо потребителят да подпише с електронен подпис заявлението и приложените към него документи може да го направи с помощта на:
  • Облачен КЕП на "ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС" АД;
  • Облачен КЕП на „БОРИКА“ АД;
 4. Заплащането на таксата за изпълнение на електронната административна услуга в момента на заявяването ѝ може да се реализира с един от следните методи за разплащане:
  • По банков път;
  • Виртуален ПОС терминал;
  • Плащане през системата на epay.bg;
  • Плащане на каса на EasyPay;
 5. Получаване на резултата от услугата (акт или документ) по посочен от гражданина начин :
  • в мобилното приложение;
  • чрез е-мейл;
  • чрез web интерфейс;
  • посредством националната система е-връчване;
  • „на гише“.
 6. Възможност за проследяване хода на изпълнението на услугата от страна на потребителя;
 7. Възможност за предоставяне на допълнителни документи – в случаите, когато общинската администрация ги изисква във връзка с изпълнение на заявената от потребителя услуга.

Към момента предлаганите услуги, които могат да бъдат заявявани чрез продукта АКСТЪР МобиУс са 80, като техният брой ще се увеличава поетапно до достигане на пълния брой съществуващи и предлагани от общинските администрации електронни услуги.

Приложението АКСТЪР МобиУс работи на всички мобилни телефони и таблети, притежаващи версия на операционната система Android (версия по-нова от 7.0).Системата е интегрирана с документооборотните системи на общините посредством системите на МЕУ: Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и Система за електронен обмен на съобщенията (СЕОС).

Достъп до приложението АКСТЪР МобиУС:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acstre.webservices

Видео с кратко представяне на приложението:
https://acstre.com/subsection-90-kratko_predstavyane_na.html