Модул „Дейности по чистотата“ за „АКСТЪР ГИС“

Модул

„Дейности по чистотата“

Модул „Дейности по чистотата“
До
Цел на модула
Целта на модула е качествен начин за контролиране на дейностите по чистотата в дадена община. Дейностите по чистотата са свързани със сметоизвозване, снегопочистване, машинно метене и миене и събиране на ЕГО. Качественият контрол се постига чрез проследяване на машините в реално време, както и техните маршрути и текуща дейност (скорост, датчици и много други). Ефективността на машините може да се прецени чрез различните видове справки, благодарение, на които може да се изгради модел за подобрение на извършваните дейности, като по този начин от една страна се увеличава качеството на почистането а от друга се намаляват разходите необходими за извършването му.
Цифров модел
    Всичко започва от цифровия модел на общината, ако съществува такъв то той трябва да бъде разширен, чрез разработване на специализирани слоеве за поддържане на необходимите данни, които са нужни за изграждане на системата. Например за сметоизвозване са необходими всички улични отсечки подлежащи на почистване, както и специфични данни за тях (дали е еднопосочна, тип на улицата и други), освен това трябва да се обозначат местата върху картата където се намират кофите с боклук, които трябва да бъдат изпразнени. Трябва да бъдат дефинирани маршрути, райони и т.н. Процесът по изграждане на цифров модел е труден но е много важен, защото от него зависи до колко точна и ефективна ще бъде системата.
 
Анализ и обработка на GPS данни
    Освен изграждане на цифров модел е необходимо наличието на данни идващи от машините извършващи почистването. Тези данни трябва да идват през определен период от време, защото спрямо тях може да се следи действието, което определена машина извършва. Благодарение на тях можем да извършваме различни справки, например може да се определи кои улични отсечки са почистени и кои кофи за боклук са били изпразнени и т.н. За целта първата стъпка е да се оборудват с GPS устройства всички машини, които ще извършват дейност. Данните, които всяка машина ще изпраща са нужни за да се определи нейната позиция и текущо действие. Пристигащата информация трябва да бъде анализирана и преобразувана спрямо различни критерии. Например по позицията изпратена от GPS устройството можем да определим на коя улица се намира машината и в кой район извършва действие. Накрая пристигналата информация се съхранява на сървър, защото спрямо нея ще се извършват различни справки.