АКСТЪР Разширена деловодна справка
АКСТЪР Разширена деловодна справка

АКСТЪР Разширена деловодна справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на клинетите за статуса на обработка на документите им и за отчитане на удовлетвореността  им  от изпълнението на услугата.

Всеки клиент на администрацията може да проследи движението на документа си и да изрази своята степен на удовлетвореност от извършването на исканата услуга с помощта на този допълнителен модул към системата за документооборот и контрол на административните процеси. 

Всеки клиент, подал заявление за административна услуга, както по електронен, така и по административен път, би могъл да проследи движението на документа в администрацията на общината посредством система АКСТЪР Разширена деловодна справка. Това е специална технология, чрез която всяка стъпка по изпълнение на услугата и получаването на документа в администрацията да се вижда от заинтересования гражданин или фирма. Посредством него гражданинът се информира в коя стъпка е документа му и колко стъпки от обработката остават. Показва се  и информация как се движи документът - със закъснение или по график. Гражданинът/фирмата може също да проследи какво точно остава да се прави по документа. Това е осъществимо, тъй като всичко по услугата (операции, времетраене, служители) е детерминирано предварително. Строго са определени отделните стъпки на услугите, сроковете и отделните дейности. Тези стъпки лесно се контролират от Ръководството на общината и за всяко отклонение от правилата би могло да се иска отговорност. 

АКСТЪР Разширена деловодна справка прави работата на админситрацията и работата на всеки неин служител абсолютно прозрачна и предсказуема. За целта се използват данните, които се намират в документооборотната система АКСТЪР Офис.