АКСТЪР Улично осветление
АКСТЪР Улично осветление

АКСТЪР Улично осветление е система предназначена за създаването и поддържането на цифров план на инженерната инфраструктура на улично осветление. Върху съществуващ цифров модел (векторен или растерен) системата изгражда векторен модел на проводите и съоръженията, свързани с електропреносната мрежа и уличното осветление.

Системата позволява към отделните съоръжения за улично осветление (в цифровия модел) да се прикрепят богат набор от семантични данни като видове и височини на стълбове, брой осветители и дата на последната им смяна, видове кабели и тяхното състояние, касетки с електромери, както и техните показания. Върху въведените данни е възможно да се правят множество справки и отчети.