АКСТЪР Кадастър
АКСТЪР Кадастър
 • Въвеждане и редактиране на графични данни – използва се богат набор от команди за точно позициониране и построение.
 • Създаване, редактиране и чертане на етажни схеми.
 • Векторизиране на сканирани картни материали.
 • Попълване и редактиране на семантични данни за графичните обекти.
 • Изготвяне и разпечатване на документи: скици, трасировъчни и реперни карнети, карти и планове, списъци и        справки, тематични карти.

АКСТЪР Кадастър е последната версия на програмите за създаване, редактиране и поддържане на кадастрални, регулационни и други видове планове на населени места и извън селищни територии.

 
Графични слоеве
 1. Четири еднотипни пълноценни кадастрални слоя, на всеки от които може да има пълна информация за собственост, документи и др. семантични данни.
 2. Четири слоя Регулация, съответстващи на кадастралните, Лесоустройствен план, Застроителен план и др.
Слой Проводи осигурява възможност за съхраняване на инженерни съоръжения с богат набор условни знаци за подземни и надземни проводи

 

3D модел - системата осигурява удобен графичен интерфейс за автоматично генериране на 3-D повърхнини като се използват пряко измерени теренни точки, линии на прекъсване, структурни линии и др.
 
Генериране на хоризонтали - при наличие на изградена 3-D повърхнина е възможно автоматично да се генерират хоризонтали през зададена стъпка. Генерираните хоризонтали могат автоматично да бъдат заглаждани.
 
Изчисляване на обеми - системата позволява изчисляването на обеми на повърхнини. В диалог може да се изчисли обем на повърхнина спрямо зададена равнина, разлика в обемите между две повърхнини и области на изкопи и насипи между две повърхнини.Изходни документи - могат да се формират различни шаблони, например за скици, реперни и трасировъчни карнети. Етажни схеми - позволява работа с етажни схеми по всички изисквания на ЗКИР:
 • Създаване на етажни схеми за сгради
 • Копиране на разпределението между отделните етажи на сградата
 • Скици на апартаменти
 • Схема на етажите на цялата сграда
Работа в мрежа - осигурява се пълноценна работа в мрежа с централизиран сървър за базите данни.
 • Всеки потребител има собствен списък с обекти, групирани по негово желание.
 • Администраторът на системата може да задава права за четене и редактиране на всеки отделен слой от всяка карта.
 • Редакции на един и същи обект могат да бъдат извършвани едновременно.