АКСТЪР ГИС
АКСТЪР ГИС

Кадастралните, регулационните и другите видове планове на населените места и извънселищните територии са важна част от националното богатство на страната. Широкото използване на вече създените цифрови карти ще позволи да се разшири кръга от предоставяни услуги на граждани и фирми, да се повиши производителността на общинските служители и да се намали реалната цена на услугите.

Географските информационни системи (ГИС) разширяват възможностите на цифровите планове и карти. Те позволяват данните, намиращи се в общинските регистри да се „свържат” с цифровите карти. Така се осигурява възможност да се извършват различни типове справки, даващи пространствено разпределение на данните.

Основната задача на програмната система АКСТЪР - ГИС Офис за община е да предостави на съвременната общинска администрация качествено нов поглед върху онези данни на общината, които имат и пространствено представяне. Тези данни са много повече, отколкото на пръв поглед изглежда. Това са данни, свързани с общински имоти, с отдадени под наем имоти, данни за търговски обекти, данни, свързани с планове за действие при бедствия и аварии, перспективни планове за развитие, застроителни, кадастрални, регулационни планове, планове на инженерната инфраструктура (ВиК, БТК, енерго, улично осветление, газификация, топлофикация), транспортни планове, екологични планове, планове на водни територии и речни басеини и др.

АКСТЪР ГИС Офис представлява програмен комплекс, чиято цел е да се автоматизират различни задачи, свързани с устройството на териториите, регистъра на собствеността, екологията, инфраструктурата на територията и мн.др. Системата осигурява възможност за едновременна работа на различни специалисти по различни задачи, като се ползват едни и същи графични или семантични данни.

АКСТЪР ГИС Офис използва наличните в администрацията данни в цифров вид, наречени регистри. Специална технология идентифицира наличните регистри и осигурява ползването им. Системата разполага със собствена „текстова” база от данни, в която се съхраняват специфиччните данни, въведени в хода на работа със системата. За всеки от графичните слоеве могат да се привържат определен брой таблици, които да съдържат данни за обектите свързани със слоя.

АКСТЪР ГИС Офис разполага с технологии, чрез които периодично нови данни, подадени от Агенцията по кадастъра за кадастралната карта, подменят старите и това може да става в извънработно време и по автоматизиран способ. АКСТЪР ГИС Офис играе роля на банка за геоинформационни данни, които могат да се събират и да се предоставят на заинтересовани организации.

 
Графични данни
 •  Данни, получени от организации като Агенцията по кадастър, Министерство на земеделието и храните, Агенция по горите, Агенция по рибарство и аквакултури и др. ведомства, които по нормативни документи трябва да изграждат ведомствени геоинформационни системи. Най-често това да данни във векторен формат, които се придружават от определена семантична информация. Основният източник на графични данни засега е Агенцията по кадастъра, която служебно предоставя графични данни на общините по определен в нормативни документи формат (www.cadastre.bg) 
 •  Данни, получени чрез сканиране на наличнен картен материал.
 •  Информация от спътникови и други данни, включително и от интернет източници (в цифров вид).
 •  Данни от други източници (геодезически и проектантски фирми).
 
Графични слоеве
 •  Кадастрална карта (4 бр). Четири еднотипни пълноценни кадастрални слоя, на всеки от които може да има пълна информация за собственици, собственост, документи за собственост, ползване, ограничения на правата и др.
 •  Регулационен план
 •  Застроителен план
 •  Лесоустройствен план 
 •  Инженерна инфраструктура (осигурява възможност за регистрация на инженерни съоръжения с богат набор условни знаци за подземни и надземни проводи). 
 •  Карта на почвени категории
 •  Улично осветление, който включва подробни семантични данни относно уличното осветление
 •  
  Всеки графичен слой съдържа средства (графични примитиви и команди), чрез които може да се създаде пълноценна графична електронна карта и да се извършват различни операции върху тази карта. Основните примитиви, от които се изгражда електронната карта са: различни по „шарка” линии, контури (полигони) с различни типове запълване и щриховки, условни знаци, геодезически означения, надписи и др.
  улични стълбове – съдържат информация за височината на стълба, монтажните характеристики и вида осветители, монтирани на стълба
  осветители - вида и мощността им, дата на последна смяна и прогнозна дата за следваща смяна и други
  касети, захранващи стълбовете – данни за електромерите и техните показанията и други
  проводи – съдържат информация за вида и начина на полагане на проводите, дата на полагане, състояние и други
 •  Водопроводи
  • ВиК обекти
 •  Канализация
  • ВиК обекти
 •  Слаботокова мрежа
  • проводи
   • напрежение,
   • сечение на проводника
   • дата на полагане и други
 •  Силнотокова мрежа
  • проводи
   • напрежение
   • сечение на проводника
   • изолация
   • дата на полагане и други
 •  Паро и топлопроводна мрежа
  • тръби 
   • сечение
   • дата на полагане
   • изолация и други
 •  Газопреносна мрежа
 • Телефона мрежа
  • проводници
   • дата на полагане
   • брой чифтове
   • брой свободни чифтове
 •  Железопътна инфраструктура
 •  Кабелни телевизии, интернет
  • проводи
   • вид на провода
   • затихване
   • брой канали
   • обратен канал
   • пропускателна способност
 •  Други проводи
 •  Воден кадастър (Хидрография)
  • реки
  • водни площни обекти (язовири, водоеми) 
   • наличния воден обем
   • рибни ресурси
 •  Пътна инфраструктура
  • настилка 
   • състояние
   • дати на последните ремонти
  • маркировка 
   • състояние
   • дата на полагане
  • обекти за ремонт
  • светофар
 •  Екология
  • защитени територии
  • натура 2000
 •  Градски транспорт
  • маршрути, спирки, разписание
 •  Обществени обекти
  • банкомати
  • магазини
  • обменни бюра
  • бензиностанции
  • сгради на държавната администрация
  • болници
  • университети
  • училища
 •  Рекламни съоръжения (едно и двустранни, осветени/неосветени)
 •  Туризъм
  • заведения за хранене
  • хотели, хостели, туристически спални
  • туристически обекти
 •  Култура
  • религиозни храмове
  • театри
  • опери
  • концертни зали
  • кина
  • музеи
  • библиотеки
    Редактиране на графичните данни - системата разполага с богата и в същото време лесна за усвояване система от команди за създаване, построяване и редактиране на картографските изображения. По-важните възможности на системата са:
 •  Често използвани команди изнесени за удобство на бързи бутони.
 •  Инструмент „Филтър за визуализация”, прецизно определящ видимостта и избираемостта на отделните графичните примитиви във всеки от графичните слоеве.
 •  Команди UNDО и REDO. При редакция може да се прави стъпка назад или напред неограничен брой пъти в рамките на сесията.
 •  Средства за точни геометрични построения – лесно могат да се построяват графични елементи по различни методи – чрез абсолютни координати получени от измервания, по ортогонален и полярен метод, чрез отмествания спрямо вече въведени обекти и други.
 •  Групови редакции на графиката – много от командите е възможно да се приложат върху цяла група обекти.
 •  Векторизиране на сканирани картни материали чрез точна афинна трансформация на сканираното изображение.
 •  Попълване и редактиране на семантични данни за графичните обекти.
 •  Изготвяне и разпечатване на документи чрез шаблони, които потребителят също има възможност да редактира: скици, трасировъчни и реперни карнети, карти и планове, списъци и справки, тематични карти.
 •  Групови редакции на семантичните данни – за редактиране на семантичните данни могат да се правят търсения по всички данни и след това групово да се редактират резултатите от търсенето.
 •  Създаване, редактиране и чертане на етажни схеми – описване на разпределението на етажната собственост в сгради, според всички изисквания на ЗКИР. Налични са команди за лесно създаване на еднотипни схеми в многоетажни сгради, групово задаване и редактиране на собствеността на апартаментите и други.
 •  Средства за лесно проектиране на имоти по зададена площ.
 •  Автоматични алгоритми за изчисление на площи в зависимост от въведените граници.
3D модел
 •  Системата осигурява удобен графичен интерфейс за автоматично генериране на 3-D повърхнини като се използват данни от пряко измерени теренни точки.
 •  Системата дава възможност за генериране на повърхнина само в определени затворени области или за цялата област на картата, както и да се задават ограничени области без повърхнини.
 •  При генерирането на повърхнината системата се съобразява с предварително въведените линии на прекъсване, структурни линии и др.
 •  Създадената 3-D повърхнина се използва, за да се генерират автоматично хоризонтали през определена, зададена стъпка. Генерираните хоризонтали могат автоматично да бъдат заглаждани и номерирани.
 •  Системата позволява изчисляването на обеми на повърхнини. В диалог може да се изчисли обем на повърхнина спрямо зададена равнина, разлика в обемите между две повърхнини и области на изкопи и насипи между две повърхнини.
 •  При наличие на генерирана повърхнина, могат и да се изчисляват надлъжни и напречни профили на повърхнината. Изчислените профили се генерират на отделен слой заедно с таблица с необходимите данни за профила.
 •  Системата разполага с инструмент, осигуряващ оцветяване в зависимост от височината, наклона и изложението на отделните области от модела.
 •  Системата предлага и тримерна визуализация на терена с възможност за интерактивно разглеждане на повърхнината от различни гледни точки.
За всеки от основните слоеве са предвидени стандартен набор от семантични данни, които могат да бъдат разширявани при необходимост. Редактиране на графични данни - системата разполага с богата и в същото време лесна за усвояване съвкупност от команди за създаване, построяване и редактиране на картографските изображения.
 
Основни възможности на системата
 •  Често използвани команди изнесени за удобство на бързи бутони.
 •  Инструмент „Филтър за визуализация”, прецизно определящ видимостта и избираемостта на отделните графичните примитиви във всеки от графичните слоеве.
 •  Команди UNDО и REDO. При редакция може да се прави стъпка назад или напред неограничен брой пъти в рамките на сесията.
 •  Средства за точни геометрични построения – лесно могат да се построяват графични елементи по различни методи – чрез абсолютни координати получени от измервания, по ортогонален и полярен метод, чрез отмествания спрямо вече въведени обекти и други.
 •  Групови редакции на графиката – много от командите е възможно да се приложат върху цяла група обекти.
 •  Векторизиране на сканирани картни материали чрез точна афинна трансформация на сканираното изображение.
 •  Попълване и редактиране на семантични данни за графичните обекти.
 •  Изготвяне и разпечатване на документи чрез шаблони, които потребителят също има възможност да редактира: скици, трасировъчни и реперни карнети, карти и планове, списъци и справки, тематични карти.
 •  Групови редакции на семантичните данни – за редактиране на семантичните данни могат да се правят търсения по всички данни и след това групово да се редактират резултатите от търсенето.
 •  Създаване, редактиране и чертане на етажни схеми – описване на разпределението на етажната собственост в сгради, според всички изисквания на ЗКИР. Налични са команди за лесно създаване на еднотипни схеми в многоетажни сгради, групово задаване и редактиране на собствеността на апартаментите и други.
 •  Средства за лесно проектиране на имоти по зададена площ.
 •  Автоматични алгоритми за изчисление на площи в зависимост от въведените граници.
 
3D модел
 
 •  Системата осигурява удобен графичен интерфейс за автоматично генериране на 3-D повърхнини като се използват данни от пряко измерени теренни точки.
 •  Системата дава възможност за генериране на повърхнина само в определени затворени области или за цялата област на картата, както и да се задават ограничени области без повърхнини.
 •  При генерирането на повърхнината системата се съобразява с предварително въведените линии на прекъсване, структурни линии и др.
 •  Създадената 3-D повърхнина се използва, за да се генерират автоматично хоризонтали през определена, зададена стъпка. Генерираните хоризонтали могат автоматично да бъдат заглаждани и номерирани.
 •  Системата позволява изчисляването на обеми на повърхнини. В диалог може да се изчисли обем на повърхнина спрямо зададена равнина, разлика в обемите между две повърхнини и области на изкопи и насипи между две повърхнини.
 •  При наличие на генерирана повърхнина, могат и да се изчисляват надлъжни и напречни профили на повърхнината. Изчислените профили се генерират на отделен слой заедно с таблица с необходимите данни за профила.
 •  Системата разполага с инструмент, осигуряващ оцветяване в зависимост от височината, наклона и изложението на отделните области от модела.
 •  Системата предлага и тримерна визуализация на терена с възможност за интерактивно разглеждане на повърхнината от различни гледни точки.

Картно и извънкартно оформление - системите АКСТЪР разполагат с мощен апарат за генериране на графични, текстови и комбинирани документи. Системата притежава инструмент, позволящ да се изготвят шаблони за различни, често печатани, документи. Тези шаблони се използват от потербителя, който само с няколко кликвания на мишката може да генерира един или група такива документи. Могат да се формират различни шаблони, например за скици, реперни и трасировъчни карнети. За удобство на потребителя документите могат да се създават във формат MS Word и MS Excel. Извънкартното оформление също лесно може еднократно да се подготви и да се съхранят различни варианти за бъдещо използване.

 
   Тематични карти - АКСТЪР ГИС Офис дава възможност за тематично оцветяване и запълване на контури, както в зависимост от графичните, така и и в зависимост от семантичните данни (напр. тип собственост, начин на трайно ползване и др.) Потребителят може сам да задава конкретни условия за всяко от полетата и да прави комбинации от условия за различни полета. Може да се задава цвят, начин на запълване и поредност на оцветяване и по този начин да се получат разнообразни тематични карти.
 
Етажни схеми - с тях става възможно:
 •  Създаване на етажни схеми за сгради.
 •  Копиране на разпределението между отделните етажи на сградата.
 •  Скици на апартаменти.
 •  Схема на етажите на цялата сграда.