Акстър ГИС на областна администрация
Въведение
 
     Кадастралните, регулационните и другите видове планове на населените места и извънселищните територии са важна част от националното богатство на страната. Широкото използване на вече създените цифрови карти ще позволи да се разшири кръга от предоставяни услуги на граждани и фирми, да се повиши производителността на общинските служители и да се намали реалната цена на услугите.
     Географските информационни системи /ГИС/ разширяват възможностите на цифровите планове и карти. Те позволяват данните, намиращи се в общинските регистри да се „свържат” с цифровите карти. Така се осигурява възможност да се извършват различни типове справки, даващи пространствено разпределение на данните. 
     Основната задача на програмната система АКСТЪР-ГИС ОФИС за община е да предостави на съвременната общинска администрация качествено нов поглед върху онези данни на общината, които имат и пространствено представяне. Тези данни са много повече, отколкото на пръв поглед изглежда. Това са данни, свързани с общински имоти, с отдадени под наем имоти, данни за търговски обекти, данни, свързани с планове за действие при бедствия и аварии, перспективни планове за развитие, застроителни, кадастрални, регулационни планове, планове на инженерната инфраструктура (ВиК, БТК, енерго, улично осветление, газификация, топлофикация), транспортни планове, екологични планове, планове на водни територии и речни басеини и др.
     АКСТЪР ГИС ОФИС представлява програмен комплекс, чиято цел е да се автоматизират различни задачи, свързани с устройството на териториите, регистъра на собствеността, екологията, инфраструктурата на територията и мн.др. Системата осигурява възможност за едновременна работа на различни специалисти по различни задачи, като се ползват едни и същи графични или семантични данни.
 
История на проекта
 
     АКСТЪР ГИС ОФИС е наследник на кадастралните системи АКСТЪР. Стратирал в края на 80 години като академичен проект, системите АКСТЪР Г/Д активно се използвха от геодезическите фирми в периода на поземлената реформа. В края на 90-те години системата АКСТЪР-99 осигури възможност за създаване на планове на населени места. Повече от 160 геодезически фирми използваха тази система в ежедневната си работа. Програмите бяха внедрени в 40 общини и половината от териториални кадастри.
     АКСТЪР ГИС ОФИС (2007) е реализиран в среда WINDOWS, използва съвременна база от данни (SQL), поддържа неограничен брой слоеве и осигурява едновремен достъп за работа на различни специалисти с различни по сложност типове данни. 
     АКСТЪР ГИС ОФИС е интегриран с фамилията програмни продукти АКСТЪР, които са внедрени в повече от 130 общини и ползва директно данните на общинските регистри по предварително определени, съгласувани с ръководството на общината, правила.
 
Архитектура на системата
 
     АКСТЪР ГИС ОФИС се състои от:
 • ГИС сървър, който съдържа базата от данни и осигурява обслужването на всички потребители;
 • WEB ГИС СЪРВЪР, който осигурява обслужването на WEB клиенти (през Интернет) и позволява определена част от данните, поддържани от системата, да бъдат публикувани, за да бъдат ползвани през интернет.
 • Работни места на служители от различни отдели, обучени да работят, както със специфичните регистри на общинската информационна система, така и с АКСТЪР ГИС ОФИС.
 
Източници на геодезически и картографски данни 
 
     Съвременните компютърни технологии позволяват еднократно въведени по един повод данни да бъдат многократно използвани от различните отдели в общината. Например определена част от кадастралните карти (публичните данни), получени от Агенцията по кадастъра, могат да служат като картна основа за останалите отдели.
Графичните данни, с които АКСТЪР ГИС ОФИС може да работи са:
 1. Данни, получени от организации като Агенцията по кадастър, Министерство на земеделието и храните, Агенция по горите, Агенция по рибарство и аквакултури и др. ведомства, които по нормативни документи трябва да изграждат ведомствени геоинформационни системи. Най-често това да данни във векторен формат, които се придружават от определена семантична информация. Основният източник на графични данни засега е Агенцията по кадастъра, която служебно предоставя графични данни на общините по определен в нормативни документи формат (www.cadastre.bg) 
 2. Данни, получени чрез сканиране на наличнен картен материал.
 3. Информация от спътникови и други данни, включително и от интернет източници (в цифров вид).
 4. Данни от други източници (геодезически и проектантски фирми).
 
Семантични данни - общински регистри
 
     Информационните системи в общините значително се развиха в последните години. Създадоха се специализирани регистри, които се използват интензивно в ежедневното обслужване на гражданите и фирмите. Част от тези регистри вече са предоставени за публичен достъп посредством Интернет технологии.
     С помощта на ГИС технологиите тези данни могат да бъдат обвързани със съществуващия картен материал и въз основа на това могат да се извършват различни графични и комбинирани справки.
 
Организация на данните
 
     АКСТЪР ГИС ОФИС организира графичните данни в карти, а всяка карта се състои от слоеве, всеки от които съдържа логически свързани графични данни.
     Системата може да използва практически неограничен брой слоеве. Стандартната конфигурация се разространява с 24 вида предварително дефинирани слоеве, но могат да бъдат добавени нови, специфични за общината слоеве.
     На схемата са показани част от основните слоеве, а по-долу те са изброени и са дадени повече подробности за начина на събиране на информацията, въвеждането, актуализацията, ползването и предоставянето на гражданите.
     АКСТЪР ГИС ОФИС използва наличните в администрацията данни в цифров вид, наречени регистри. Специална технология идентифицира наличните регистри и осигурява ползването им. Системата разполага със собствена „текстова” база от данни, в която се съхраняват специфиччните данни, въведени в хода на работа със системата. За всеки от графичните слоеве могат да се привържат определен брой таблици, които да съдържат данни за обектите свързани със слоя.
 
Графични слоеве
 
     Всеки графичен слой съдържа средства (графични примитиви и команди), чрез които може да се създаде пълноценна графична електронна карта и да се извършват различни операции върху тази карта. Основните примитиви, от които се изгражда електронната карта са: различни по „шарка” линии, контури (полигони) с различни типове запълване и щриховки, условни знаци, геодезически означения, надписи и др.
 
     В стандартния пакет са включени следните слоеве. 
 
     Графични слоеве:
 • Кадастрална карта (4 бр). Четири еднотипни пълноценни кадастрални слоя, на всеки от които може да има пълна информация за собственици, собственост, документи за собственост, ползване, ограничения на правата и др. 
 • Регулационен план
 • Застроителен план
 • Лесоустройствен план 
 • Инженерна инфраструктура (осигурява възможност за регистрация на инженерни съоръжения с богат набор условни знаци за подземни и надземни проводи). 
 • Карта на почвени категории
 • Улично осветление, който включва подробни семантични данни относно уличното осветление: 
     - уличните стълбове – съдържат информация за височината на стълба, монтажните характеристики и вида осветители, монтирани на стълба
     - осветителите - вида и мощността им, дата на последна смяна и прогнозна дата за следваща смяна и други
     - касетите, захранващи стълбовете – данни за електромерите и техните показанията и други
     - проводи – съдържат информация за вида и начина на полагане на проводите, дата на полагане, състояние и други
 • Водопроводи
     - ВиК обекти
 • Канализация
     - ВиК обекти
 • Слаботокова мрежа
     - проводи – напрежение, сечение на проводника, дата на полагане и други
 • Силнотокова мрежа
     - проводи – напрежение, сечение на проводника, изолация, дата на полагане и други
 • Паро и топлопроводна мрежа
     - тръби – сечение, дата на полагане, изолация и други
 • Газопреносна мрежа
 • Телефона мрежа 
     - проводници – дата на полагане, брой чифтове, брой свободни чифтове
 • Железопътна инфраструктура
 • Кабелни телевизии, интернет
     - проводи – вид на провода, затихване, брой канали, обратен канал, пропускателна способност
 • Други проводи
 • Воден кадастър (Хидрография)
     - реки
     - водни площни обекти (язовири, водоеми) – наличния воден обем, рибни ресурси
 • Пътна инфраструктура
     - настилка – състояние, дати на последните ремонти
     - маркировка – състояние, дата на полагане
     - светофар
     - обекти за ремонт
 • Екология
     - защитени територии
     - натура 2000
 • Градски транспорт
     - маршрути, спирки, разписание
 • Обществени обекти
     - банкомати
     - магазини
     - обменни бюра
     - бензиностанции
     - сгради на държавната администрация
     - болници
     - училища
     - университети
 • Рекламни съоръжения (едно и двустранни, осветени/неосветени)
 • Туризъм 
     - заведения за хранене
     - хотели, хостели, туристически спални
     - туристически обекти
 • Култура
     - религиозни храмове
     - театри, опери, концертни зали
     -кина
     -музеи
-библиотеки
     За всеки от основните слоеве са предвидени стандартен набор от семантични данни, които могат да бъдат разширявани при необходимост.
 
Входно изходни формати
 
 • Вход и изход към националните стандарти: CAD1- CAD 4, ZEM. 
 • Вход от KOR и KPT файлове с данни за геодезична мрежа и преки геодезични измервания.
 • Вход и изход към DXF (AUTOCAD) 
 • Изход към: МS WORD, MS EXCEL, CSV 
 • Растерен вход от TIFF, JPG и BMP формат с възможност за извършване на афинна трансформация.
     АКСТЪР ГИС ОФИС разполага с технологии, чрез които периодично нови данни, подадени от Агенцията по кадастъра за кадастралната карта, подменят старите и това може да става в извънработно време и по автоматизиран способ.
     АКСТЪР ГИС ОФИС играе роля на банка за геоинформационни данни, които могат да се събират и да се предоставят на заинтересовани организации.
 
     Редактиране на графичните данни
 
Системата разполага с богата и в същото време лесна за усвояване система от команди за създаване, построяване и редактиране на картографските изображения. По-важните възможности на системата са:
 
 • Често използвани команди изнесени за удобство на бързи бутони;
 • Инструмент „Филтър за визуализация”, прецизно определящ видимостта и избираемостта на отделните графичните примитиви във всеки от графичните слоеве; 
 • Команди UNDО и REDO. При редакция може да се прави стъпка назад или напред неограничен брой пъти в рамките на сесията; 
 • Средства за точни геометрични построения – лесно могат да се построяват графични елементи по различни методи – чрез абсолютни координати получени от измервания, по ортогонален и полярен метод, чрез отмествания спрямо вече въведени обекти и други;
 • Групови редакции на графиката – много от командите е възможно да се приложат върху цяла група обекти;
 • Векторизиране на сканирани картни материали чрез точна афинна трансформация на сканираното изображение;
 • Попълване и редактиране на семантични данни за графичните обекти;
 • Изготвяне и разпечатване на документи чрез шаблони, които потребителят също има възможност да редактира: скици, трасировъчни и реперни карнети, карти и планове, списъци и справки, тематични карти;
 • Групови редакции на семантичните данни – за редактиране на семантичните данни могат да се правят търсения по всички данни и след това групово да се редактират резултатите от търсенето;
 • Създаване, редактиране и чертане на етажни схеми – описване на разпределението на етажната собственост в сгради, според всички изисквания на ЗКИР. Налични са команди за лесно създаване на еднотипни схеми в многоетажни сгради, групово задаване и редактиране на собствеността на апартаментите и други;
 • Средства за лесно проектиране на имоти по зададена площ; 
 • Автоматични алгоритми за изчисление на площи в зависимост от въведените граници.
 
3D модел
 
 • Системата осигурява удобен графичен интерфейс за автоматично генериране на 3-D повърхнини като се използват данни от пряко измерени теренни точки;
 • Системата дава възможност за генериране на повърхнина само в определени затворени области или за цялата област на картата, както и да се задават ограничени области без повърхнини;
 • При генерирането на повърхнината системата се съобразява с предварително въведените линии на прекъсване, структурни линии и др.
 • Създадената 3-D повърхнина се използва, за да се генерират автоматично хоризонтали през определена, зададена стъпка. Генерираните хоризонтали могат автоматично да бъдат заглаждани и номерирани;
 • Системата позволява изчисляването на обеми на повърхнини. В диалог може да се изчисли обем на повърхнина спрямо зададена равнина, разлика в обемите между две повърхнини и области на изкопи и насипи между две повърхнини;
 • При наличие на генерирана повърхнина, могат и да се изчисляват надлъжни и напречни профили на повърхнината. Изчислените профили се генерират на отделен слой заедно с таблица с необходимите данни за профила;
 • Системата разполага с инструмент, осигуряващ оцветяване в зависимост от височината, наклона и изложението на отделните области от модела;
 • Системата предлага и тримерна визуализация на терена с възможност за интерактивно разглеждане на повърхнината от различни гледни точки.
 
Картно и извънкартно оформление
 
     Системите АКСТЪР разполагат с мощен апарат за генериране на графични, текстови и комбинирани документи. Системата притежава инструмент, позволящ да се изготвят шаблони за различни, често печатани, документи. Тези шаблони се използват от потербителя, който само с няколко кликвания на мишката може да генерира един или група такива документи. Могат да се формират различни шаблони, например за скици, реперни и трасировъчни карнети.
     За удобство на потребителя документите могат да се създават във формат MS Word и MS Excel.
     Извънкартното оформление също лесно може еднократно да се подготви и да се съхранят различни варианти за бъдещо използване.
 
Тематични карти
 
     АКСТЪР ГИС ОФИС дава възможност за тематично оцветяване и запълване на контури, както в зависимост от графичните, така и и в зависимост от семантичните данни (напр. тип собственост, начин на трайно ползване и др.) Потребителят може сам да задава конкретни условия за всяко от полетата и да прави комбинации от условия за различни полета. Може да се задава цвят, начин на запълване и поредност на оцветяване и по този начин да се получат разнообразни тематични карти.
 
Етажни схеми
 
     Системите АКСТЪР позволяват работа с етажни схеми по всички изисквания на ЗКИР. По-важните възможности са:
 • Създаване на етажни схеми за сгради;
 • Копиране на разпределението между отделните етажи на сградата;
 • Скици на апартаменти;
 • Схема на етажите на цялата сграда;
 
Публикуване в Интернет
 
     Цялата графична и текстова информация, налична в картите създадени с АКСТЪР ГИС ОФИС, може да бъде публикувана в Интернет и да стане достъпна за гражданите чрез сайта на конкретната администрация. Администрация сама решава каква част от данните да публикува – например особен интерес могат да представляват туристическите обекти, административните сгради и рекламните билбордове. От потребителите на сайта не се изисква да свалят допълнителни програми, за да разглеждат публикуваната информация – достъпът става през стандартен Web браузър.
 
Специализирани приложения
 
     Системата АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ е предназначена за създаване и поддържане на цифров план на инженерната инфраструктура на улично осветление. Върху съществуващ цифров модел (векторен или растерен) системата изгражда векторен модел на проводите и съоръженията, свързани с електропреносната мрежа и уличното осветление.
 
     Системата позволява към отделните съоръжения за улично осветление (в цифровия модел) да се прикрепят богат набор от семантични данни, като видове и височини на стълбове, брой осветители и дата на последната им смяна, видове кабели и тяхното състояние, касетки с електромери както и техните показания. 
     Върху въведените данни е възможно да се правят множество справки и отчети.
     Системата АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ е предназначена за общински администрации или фирми, чиито поделения са взели на концесия уличното осветление.
 
Работа в мрежа
 
     Системата АКСТЪР ГИС ОФИС осигуряват пълноценна работа в мрежа с централизиран сървър за базите данни. 
 • Всеки потребител се идентифицира с име и парола
 • Всеки потребител има собствен списък с карти, групирани по негово желание, до които му е предоставено право на достъп
 • Администраторът на системата може да задава права за четене и редактиране на всеки отделен слой от всяка карта.
 • Няколко потребителя могат едновременно да редактират един и същи обект.
 
Внедряване и гаранционно обслужване
 
     Инсталирането на системите и обучението на персонала се извършва от специалисти на Софтуерната група АКСТЪР.
     За системите АКСТЪР се осигурява безплатно гаранционно поддържане за срок от 12 месеца включващо:
 • Усъвършенстване и подмяна на програмите с по-нови версии;
 • Изменения на програмите в съответствие с измененията в нормативната уредба;
 • Настройване на програмите в съответствие с изменения в архитектурата на мрежата.
 • Осигуряване на помощ за пълно овладяване и експлоатация на продуктите.
 • “Горещ телефон” за справки и въпроси от 9.00 до 19.00 часа.
 
Извънгаранционно обслужване
 
     Извънгаранционното обслужване обхваща развитието и усъвършенстването на програмите и настройването им в съответствие с промените в нормативната уредба за период от една календарна година.
     Предлага се пакет „Извънгаранционно обслужване” на програмните системи. Тази услуга осигурява получаването на най-новите версии за период от една календарна година. Пакетът осигурява три палнирани или две извънредни посещения. Планираните посещения могат да бъдат използвани с цел провеждане анализ на технологията, по която в момента се работи в администрацията, как се използват програмите, доколко е ефективен труда, къде се греши и т.н.
 
Обучение на персонала
 
     Обучението на персонала включва следните курсове:
1. Въведение в геоинформационни системи 
Курсът е въвеждащ и има за задача да изясни модела на работа на геоинформационните системи и да покаже общите възможности на системата.
2. Индивидуално обучение на служители
Курсът включва запознаване на служителите с възможностите, които дава системата в частта, която служебно ги засяга. Всеки служител се запознва с възможностите на определени слоеве (въвеждане, редактиране, георефериране, генериране на справки, отчети, графични материали и др.)
3. ГИС за ръководители
Курсът е предназначен за ръководния персонал и техните заместници и има за цел да покаже съвременните възможностите на системите АКСТЪР и как те могат да бъдат използвани за управление на администрацията и административните процеси.
4. Администриране на системи АКСТЪР
Курсът е опресняващ, предназначен е за администраторите на локалната компютърна мрежа и има за цел:
 • Да изясни връзката между програмите от фамилията АКСТЪР;
 • Да подпомогне администратора в стремежа му да разпредели правилно изчислителните ресурси на мрежата си;
 • За въвеждане в проблемите на компютърната сигурност;