АКСТЪР Договори и Обществени поръчки
АКСТЪР ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
  • Регистриране на проекти.
  • Регистриране на договори.
  • Анексиране.
  • Изготвяне на план на плащанията.
  • Регистриране и одобрение на заявки за плащане.
  • Следене на етапи и срокове за изпълнение.
  • Следене на доставяно ниво на обслужване.

Целта на системата АКСТЪР Договори и Обществени поръчки е да автоматизира процесите, свързани с всички фази на управление на договорите, включително мониторинг на риска. Това включва процесите по подготовка на възлагането на обществени поръчки и/или избор на изпълнител, сключване на договори, управление на изпълнението на договора във всички негови фази, планирането на разходите, включително и гаранционното обслужване. Системата осигурява оперативна информация за изпълнението на сключените договори по отношение на етапи, дейности, срокове, плащания и качество на доставките.