Новини
Препоръки по писмо № МЕУ-19626/24.11.2023 за прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/ 868
19.12.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с Ваши запитвания по  писмо № МЕУ-19626/24.11.2023 г., за прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/ 868 относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните), можем да коментираме следното

    1. Писмото изисква в срок до 15.01.2024 г. администрациите:

  1. Да попълнят въпросник, обхващащ всички данни на администрация в изпратения с писмото формат (Приложение № 2 към писмото);
  2. Да създадат изчерпателен списък с данните, които администрацията притежава и ще предоставя срещу заплащане, размерът на техните такси и уточнение дали заплащането е до или над пределните разходи за събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението им под формата на файл или линк (ако предоставяте данни срещу заплащане);
  3. Да посочат Методиката за определяне на таксите под формата на файл или линк (ако е наличен);
  4. Да разработят условия и ред за заявяване на повторна употреба на данните и предотвратяване на неправомерно им повторно използване
  5. Да изготвят изчерпателен списък на данните, които притежавате, попадащи в Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2023/138 за определяне на списък с конкретни набори от данни с висока стойност(ако попадат в обхвата на регламента).
    2. С цел да отговорите на изискването на писмото Ви препоръчваме да се обърнете към специалисти в тази област: „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ (София 1202, ул. ”Веслец” № 52, ет.4, Sofia 1202; Veslets Street, 52;4th floor; тел.: 0888 455 713; 0887 986 955; http://www.eulawcentre.org, e-mail: info@eulawcentre.org )

 

  1. След като администрацията Ви отговори на изискванията на МЕУ и определи конкретните данни на Вашата администрация, свързани с Акт за управление на данните, Софтурна група АКСТЪР ще Ви предложи софтуер и подходящи технологии с цел да се постигнат целите на Регламент (ЕС) № 2022/ 868.

 

С уважение

ЕКИП „АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИСТРИ“

Софтуерна група АКСТЪР