Позиция: Начало >> Left menu-hidden >> Достъп до обществена информацияАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА
НОВИ ПАЗАР: инж. В. Тонев


Достъп до обществена информация


Закон за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в Община Нови пазар, без да доказвате конкретен интерес, и чрез която можете да си съставите собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.
    Когато за интересуващата Ви информация се установи поне едно от следните обстоятелства:
  - не е създадена или не се съхранява в Община Нови пазар
  - в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на интересуващата Ви информация;
  - се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
  - се съхранява в националния архивен фонд на Република България;
  - представлява лични данни;
  - представлява класифицирана информация;
  - представлява друга защитена тайна със закон;
  - представлява търговска тайна и нейното предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци и не е наличен надделяващ обществен интерес;
  - засяга интересите на трето лице, което не е задължен субект по смисъла на ЗДОИ и не е дало писмено съгласието за предоставянето й,
    Община Нови пазар ще приложи съответните разпоредби на ЗДОИ и ще Ви информира по предвидения в него ред.

    Редът за достъп до информация в Община Нови пазар е подробно уреден в процедура въведената със Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 от Община Нови пазар, утвърдена от кмета на Община Нови пазар, като за неуредените в нея въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Нови пазар

    Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
  1. трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
  2. точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент ;
  3. описание на исканата информация или документи;
  4. в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
    Когато желаната от Вас форма е „копие на технически носител”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.
    При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Община Нови пазар.
Когато заявлението за достъп до обществена информация е в писмена форма и в него не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.3, то се оставя без разглеждане.

Примерен формуляр на заявление за достъп до информация

    Заявленията за достъп до обществена информация се подават:
  - Центъра за услуги и информация - деловодството на Община Нови пазар, на адрес: 9900, гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3 с работно време от 8:00 ч. до 17:30 ч.;
  Когато вносителят е упълномощено от заявителя лице, към заявлението за достъп до обществена информация се прилага заверено от упълномощителя копие на пълномощното с дата, подпис и ако е приложимо и печат.
  - с писмо чрез лицензирана пощенска куриерска служба на адрес: 9900, гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3;
  - с писмо по електронна поща на адрес: npazar@icon.bg
    Разглеждане:

    Кметът на Община Нови пазар резолира постъпилото заявление за достъп до обществена информация до Секретаря на Община Нови пазар, който осъществява цялостната организация по предоставяне на достъпа до информация.     Срок за разглеждане:
В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявление за достъп до обществена информация, Кметът на Община Нови пазар взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.

    Удължаване на срока за разглеждане:
  1. с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
  2. с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.
    Уточняване на предмета на обществената информация:
  1. Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.
  2. Сроковете за отговор и за удължаване започват да текат от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Община Нови пазар на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, обективирано на хартиен носител и подписано от заявителя.
  3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация по реда на т.2 в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.
    Заявлението се оставя без разглеждане в следните случаи:
  1. Когато е в писмена форма и в него не се съдържат следните данни:
   - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
   - точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент ;
   - описание на исканата информация или документи
  2. Когато в 30 дневен срок от получаване на уведомлението, в деловодството на Община Нови пазар не постъпи писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, обективирано на хартиен носител и подписано от заявителя.
    Когато Община Нови пазар не разполага с исканата информация, но:
  1. има данни за местонахождението й – в 14-дневен срок от получаване на заявлението, го препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението. Сроковете по ЗДОИ започват да текат от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление;
  2. няма данни за местонахождение й – в 14-дневен срок заявителя се уведомява за това.
    Уведомяване:

    Всички уведомления, решения или друга кореспонденция по прилагане на ЗДОИ, изхождащи от Община Нови пазар и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка или му се връчват лично срещу подпис.

    Заплащане на информацията:

    Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:
  • в брой – на касата в Центъра за услуги и информация на Община Нови пазар, намиращ се на партерния етаж, на адрес – гр. Нови пазар, ул.„Васил Левски” № 3, непрекъснато от 8:00 ч. до 17:30 ч.
  или
  • по банков път - сметка IBAN BG14BUIN70148430548417 , ВІС – BUINBGSF, код на вид плащане – 447000; „Алианц Банк България” АД – Бизнес Център - Шумен – Финансов Център - Нови пазар.
    Определяне на размера на разходите по предоставяне на обществена информация:

    Разходите по предоставяне на обществена информация включват само материалните разходи по предоставяне на обществената информация, като се изчисляват с включен ДДС въз основа на:
  1. реалният обем на предоставената обществена информация и съответните цени по т.3;
  2. видовете дейностите, които са извършени в хода на подготовката на исканата обществена информация и съответните им цени по т.3;
  3. нормативно определените цени в Заповед № 10, издадена на 10.01.2001г. от Министъра на финансите, обнародвана в ДВ, бр.7 от 2001г.;
    Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

    Срок на достъпа:

    Община Нови пазар осигурява 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.

    Място за предоставяне на достъп до обществена информация:

    В Центъра за услуги и информация на Община Нови пазар, намиращ се на партерния етаж, непосредствено до входа на административната сграда на Община Нови пазар на адрес – гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, непрекъснато от 8:00 ч. до 17:30 ч.

    Място за четене на предоставената обществена информация:
  1. Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя в стая 305 на от административната сграда на Община Нови пазар, на адрес – гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, от 8:00 ч. до 12,00 и от 13,00 до 17:00 ч.;
  2. В случаите, когато поради спецификата на предоставената обществена информация в определеното в т.1 място е обективно невъзможно да се извърши четене на същата, Секретарят на Община Нови пазар определя друго подходящо място, съобразно възможностите на Община Нови пазар, което максимално да удовлетворява предпочитанията на заявителя.
  3. За определеното по реда на т.2 място за четене на предоставената обществена информация, се съставя протокол в два екземпляра (по един за всяка от страните), обективиран на хартиен носител, който се подписва от заявителя и от Секретаря на Община Нови пазар.
    ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, водени и съхранявани от Община Нови пазар. изтегли или прегледай тук:

СПИСЪК на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Нови пазар

    ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Община Нови пазар:

Годишен отчет за:
2008 г. изтегли или прегледай тук:
2009 г. изтегли или прегледай тук:
2010 г. изтегли или прегледай тук:

    За допълнителна информация:

Катя Колева Георгиева – гл. специалист „деловодство и едно гише”
Тел:0537/23018 – от 8,00 до 17,30 часа
Цветанка Иванова Милева - секретар на Община Нови пазар
тел.: 0537/22423 - от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

СЪСТАВЕН:
Цветанка Иванова
Секретар на Община Нови пазар
[назад]  [нагоре]