Позиция: Начало >> Left menu-hidden >> Проект на наредбиАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Изготвен е проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нови пазар"
Изготвен е проект за изменение и допълнение на "Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Нови пазар"
ПРОЕКТ НАРЕДБА за записване, отписване и преместване на деца в Общинските детски градини на територията на Община Нови пазар
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нови пазар
Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нови пазар
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.04.2016 г.
Н А Р Е Д Б А ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
Наредба принудително изпълнение 2015 и Мотиви към наредбата -ТСУ
Наредба принудително изпълнение 2015 -ТСУ
Проект на Наредба за общинската
собственост
Промени и мотиви в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Нови пазар
ПРОЕКТ
Н А Р Е Д Б А
за организацията и реда за управление на гробищните паркове на територията на община Нови пазар
Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар, раздел ІV „Такси за технически услуги”
Наредба за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община Нови пазар
ПРОЕКТ
Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
Проект за наредба за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел
Проект за наредба за организацията на движението на ППС с животинска тяга
Проект на наредба за определяне размера на местните данъци през 2009 г. на територията на община Нови пазар
Проект на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Нови пазар
Предложение за приемане изменения и допълнения в Наредбата за организация и реда за управление на гробищните паркове на територията на община Нови пазар
[назад]  [нагоре]