Позиция: Начало >> Left menu-hidden >> ТекущиАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
ПРОЕКТ - "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар" - обновен - схема проекти и презентация!
ПРОЕКТ - "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар"
П О К А Н А
Относно: Участие в заключителна пресконференция по Проект „Подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икон
П Р О Е К Т
„Подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”
Подобряване на професионалната
компетентност на служителите в общинска администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им

ss
Проект подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост
Проект повишаване ефективността на общинска администрация Нови пазар
Проект "Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в община нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение"
Проект "И аз имам семейство"
К О Н Ц Е П Ц И Я ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ МЕСТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНАТА Й РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Анализ на съществуваща практика за отчетност и прозврачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането им.
СЪОБЩЕНИЕ
ПРОЕКТ „ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ”
[назад]  [нагоре]