Позиция: Начало >> Left menu-hidden >> Обществени поръчки - архивАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
За възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Подготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка по диети за Дом за стари хора гр.Нови пазар”.
Промяна в Oбществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Нови пазар до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен, кв.Дивдядово.
Oбществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Нови пазар до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен, кв.Дивдядово.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД НОВИ ПАЗАР”
включваща:
Обособена позиция 1:„Изработване на Интегриран план за градс
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
за изпълнение на услуга с предмет:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
И НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР. НОВИ
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар””
Превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013г.-2014г. на територията на община Нови пазар, по обособени позиции /маршрути/ 1. Нови пазар – Стан – З.ореше – Нови пазар 2. Нови пазар –Енево – Невша - Нови пазар 3. Нови пазар-Вой
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на защитено жилище и 2 броя центрове за настаняване от семеен тип по проект “Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар””
Обществена поръчка с предмет - "Превоз на ученици 2013-2014"
Обществена поръчка с предмет - „Доставка, чрез покупка, на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детски ясли и ЦДГ в с. Избул и с. Мировци - Община Нови пазар"
Изпълнение на дейности по публичност на проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа
на гр. Нови пазар””
Обществена поръчка с предмет "Частично
изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа на гр.Нови пазар, общ. Нови пазар, обл.Шумен".
Обществена поръчка с предмет "Извършване
на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект
"Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
водопроводната мрежа на гр. Нови пазар."
Обществена поръчка с предмет "Инженеринг
за изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща
инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение
на персонала, тестване на оборудване".
Обществена поръчка с предмет"Външна
техническа помощ за организация и управление на проект "Изграждане на
частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната
мрежа на гр.Нови пазар"
Обществена поръчка за строителен надзор
Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Нови пазар до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен, кв.Дивдядово.
Периодична доставка на бензин А95 Н, евродизел, пропанбутан, масла и антифриз за нуждите на общинските МПС и дизелово гориво за отопление на ЦДГ 2
Доставка на три броя автомобили за нуждите на Община Нови пазар”,разделена на две обособени позиции: 1.Об. позиция №1- 1 бр. вакуумно мотометачна машина втора употреба;
2.Об. позиция №2- 2 бр. лекотоварен саморазтоварващ се автомобил–втора употреба.
Извършване на независим финансов одит по изпълнение на проекти по ОПРР по две обособени позиции
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет :“Подготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка по диети за дом за стари хора гр. Нови пазар”.
обществена поръчка с предмет: „ Доставка, чрез покупка, на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детски ясли и ЦДГ в с.Избул и с.Мировци Община Нови пазар” по следните обособени позиции:
1.Месо и месни продукти, риба, яйца;
2. Кон
Oбществена поръчка с предмет: Строителство “Подобряване на физическата и жизнената среда в община Нови пазар” по обособени позиции
Общесвена поръчка с предмет:“Подготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка по диети за Дом за стари хора гр. Нови пазар”
Обявление за открита процедура завъзлагане на обществена поръчка с предмет:„ Превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение през учебната 2011-2012г. и учебната 2012-2013 на територията на община Нови пазар”
Обществена поръчка, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки ОП, с предмет: “Разпространение на информация и публичност при изпълнение на проект „Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Нови пазар”
Oбществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Нови пазар през 2012 г.”
Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар и необходимата документация за подаване на проектно предложение”
Обществена поръчка с предмет: Превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение през учебната 2011-2012г. и учебната 2012-2013 на територията на община Нови пазар”
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор в строителство при изпълнение на проекти по ОПРР по две обособени позиции.
[назад]  [нагоре]